Privacyverklaring De Schepper Delft Stichting

DISCLAIMER

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van De Schepper Delft Stichting.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel De Schepper Delft Stichting de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan De Schepper Delft Stichting er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. De Schepper Delft Stichting is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. 

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. De Schepper Delft Stichting is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. 

Eigendomsrechten

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van De Schepper Delft Stichting in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van De Schepper Delft Stichting en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Schepper Delft Stichting. 

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij De Schepper Delft Stichting of de projecten die zij ondersteund. Alle afbeeldingen op de website van De Schepper Delft Stichting zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen. 

Nietigheid

Is of wordt deze disclaimer gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte gelden. Het ongeldige gedeelte wordt dan gelezen als voorwaarden die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze disclaimer, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage. 

COOKIES

Functionele cookies

Bij het gebruik van de website van De Schepper Delft Stichting worden kleine tekstbestanden, zogenaamde cookies, op jouw computer, tablet of smartphone opgeslagen. Wij gebruiken alleen cookies met een puur technische functionaliteit, die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken en te optimaliseren.

PRIVACYBELEID

Toepasselijkheid

Dit privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt door De Schepper Delft Stichting, onder andere via de website www.schepperdelft.nl. Wij respecteren het recht op privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

De Schepper Delft Stichting heeft om dit te waarborgen verwerkersovereenkomsten afgesloten met partijen waarmee zij informatie deelt. Deze partijen zijn niet operationeel buiten de EU. 

De Schepper Delft Stichting

De Schepper Delft Stichting is gevestigd aan de Westvest 65, 2611 AZ Delft. Voor vragen kun je per mail contact opnemen met De Schepper Delft Stichting via: stichting@schepperdelft.nl

Aanvragen

Wanneer je een aanvraag wilt indienen met het online aanvraagformulier, dan vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om jouw aanvraag te kunnen behandelen en daarover met jou in contact te treden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Om kwaliteit van advisering te waarborgen, wordt de informatie wel intern gedeeld. Bestuursleden van De Schepper Delft Stichting zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren. Wel is het mogelijk dat wij op basis van de aanvraag contact opnemen met derde partijen waarvan jij hebt aangegeven bij hen ook een aanvraag te hebben ingediend of dat zij actief bij de aanvraag betrokken zijn. 

Bewaartermijnen

De volgende bewaartermijnen gelden voor de informatie die je bij het indienen van een aanvraag verstrekt: 

Gegevens contactpersoon: 5 jaar

Organisatie gegevens: 7 jaar

Project gegevens: 7 jaar (afhankelijk van financieringstermijn) 

Accountgegevens: 5 jaar (na laatste inlogmoment) 

Verzoek om jouw account te laten verwijderen met bijbehorende gegevens kunnen ingediend worden via: stichting@schepperdelft.nl

Communicatie

Wanneer je een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vraag of verzoek te beantwoorden en te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. 

Informeren

Wij informeren onze projectpartners graag over bijvoorbeeld het verschijnen van ons jaarverslag, over een door ons gemaakte publicatie of we nodigen je uit om deel te nemen aan een onderzoek van De Schepper Delft Stichting. Voor het versturen van dergelijke informatie gebruiken we ook jouw gegevens die bij De Schepper Delft Stichting bekend zijn. Wanneer je geen uitnodigingen of informatie meer wilt ontvangen, kun je je hiervoor afmelden door een mail te sturen naar stichting@schepperdelft.nl

Veranderingen

Dit privacystatement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacy statement. Wij raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Je vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf. 

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op: 11 juni 2021. 
Download hier ons privacybeleid als PDF.